Veilig Sportklimaat

‘Arethusa wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.’

Code Blauw: Respect, Sportiviteit, Veiligheid en Plezier!

Code Blauw is door de KNZB opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de zwemsport aan te pakken. Met Code Blauw laten KNZB, zwemverenigingen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. We creëren een blauwe golf waarbij iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen. De volgende hoofdstukken geven invulling hieraan:

 1. Grensoverschrijdend gedrag
 2. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 3. Vertrouwenscontactpersoon
 4. Pesten
 5. Sportief met social media
 6. Seksuele Intimidatie
 7. Meldplicht
 8. Aannamebeleid
 9. Dopingreglement en controles
 10. Zo zijn onze manieren

 

Grensoverschrijdend gedrag

Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de grove overtredingen in het zwembad, te fanatieke ouders langs de badrand, schelden, het bedreigen van scheidsrechters, discriminerende opmerkingen en seksuele intimidatie. Ook binnen de zwemsport vindt ongewenst en grensoverschrijdend gedrag plaats. 

Grofweg onderscheiden we de volgende gedragen als grensoverschrijdend gedrag:
• Pesten
• Discriminatie
• Bedreiging
• Belediging
• Mishandeling
• Seksuele intimidatie

Ook in onze vereniging kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op de organisatie/vereniging én op het sportplezier van betrokkenen. Onderstaande zaken helpen ons om Veilig Sportklimaat te creëren en behouden zodat iedereen zich veilig voelt en kan ontwikkelen binnen zijn of haar sport.

De KNZB ondersteunt haar verenigingen bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Weet dat als het toch mis gaat, je dan ook bij de KNZB terecht kan (zie kopje VertrouwensContactPersoon KNZB hieronder)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als zwemvereniging nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen.

Met elkaar werken we hard aan een positieve sportcultuur en een veilige sportomgeving. Het laten overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) door trainers, bestuursleden, officials en andere vrijwilligers is één van de preventieve maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag die we nemen. 

Vertrouwenscontactpersoon

Wat is een VertrouwensContactPersoon (VCP)?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze onze vereniging om preventieve maatregelen te nemen. Onze sportbond KNZB heeft ook een VCP; daarover hieronder meer.

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport Nederland: centrumveiligesport.nl, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

Waarom een VertrouwensContactPersoon?
De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen onze verenigingen willen wij er graag op tijd bij zijn. Daarom is het goed dat er binnen de vereniging VertrouwensContactPersonen aanwezig zijn. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. VertrouwensContactPersonen zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een VertrouwensContactPersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

VertrouwensContactPersonen OZ&PC Arethusa:

Inge van Gemert; 

Ik ben Inge van Gemert. Vanaf 2006 ben ik lid van OZ&PC Arethusa. Ik zwem bij de masters. Na al die jaren nog steeds in de eerste baan, maar ook nog steeds met veel plezier. 

Ik heb daarnaast een paar jaar in het bestuur gezeten en een paar jaar zwemtraining gegeven aan de kleine recreantjes. 

Ik zet me nu graag in als vertrouwenscontactpersoon om samen met jullie te streven naar een zo’n veilig mogelijk sportklimaat. 

Als je vragen hebt mag je me altijd aanspreken. Je kan me ook mailen via VCP1@arethusa.nl of bereiken via 06 43 75 44 95

Wendy Nederkoorn;

Ik ben Wendy Nederkoorn. Ik ben al ruim 30 jaar lid van OZ&PC Arethusa. Begonnen op m’n 11de met wedstrijdzwemmen en altijd met veel plezier blijven zwemmen. Ik heb jarenlang training gegeven aan de minioren en nu al weer een jaar of 8 bij de masters. Daarnaast organiseer ik de borstcrawlcursussen en probeer ik zelf ook nog twee keer in de week mijn meters te maken. Ik vind het erg belangrijk dat iedereen kan sporten in een veilige omgeving waar respect is voor elkaar, dat je plezier ervaart in je sport en je jezelf kan zijn. Dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend. Ik ben erg blij dat ik als VCP bij OZ&PC Arethusa een steentje bij mag dragen aan het Veilig Sportklimaat binnen de club.

Als je vragen hebt mag je me altijd aanspreken. Je kan me ook mailen via VCP2@arethusa.nl of bereiken via 06 20 71 84 49

Wanneer kun je terecht bij de VertrouwensContactPersoon van de vereniging?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw vereniging klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen bijvoorbeeld gaan over:
• Pesten en gepest worden.
• Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
• Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
• Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
• Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
• Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
• Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Hoe vertrouwelijk is een VertrouwensContactPersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal in principe niet zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VertrouwensContactPersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

 1. toestemming voor hebt gegeven
 2. van op de hoogte bent

Hierop geldt één uitzondering en dat is wanneer het een zedendelict betreft. Zedendelicten worden altijd gemeld aan het bestuur.

De activiteiten van de VertrouwensContactPersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteren de VertrouwensContactPersonen aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

De VertrouwensContactPersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

VertrouwensContactPersoon KNZB                                                                        
De VCP van de KNZB is beschikbaar voor haar zwemverenigingen en individuele leden. Mocht een zwemvereniging zelf een VCP hebben aangesteld dan kan de VCP van de zwemvereniging bij de VCP van de KNZB terecht ter ondersteuning in de procedurele rol. Als lid van Arethusa ben je tevens lid van de KNZB. Mocht je er de voorkeur aangeven rechtstreeks contact op te nemen met de VCP van de KNZB in plaats van de VCP van OZ&PC Arethusa dan is dat mogelijk.

De vertrouwenscontactpersonen van de KNZB zijn : 

Indien de VCP van de KNZB niet bereikbaar is of u doet u uw verhaal liever bij een mannelijke vertrouwenscontactpersoon dan kan er ook contact worden opgenomen met het Centrum Veilige Sport. Het centrum veilige sport is alle werkdagen bereikbaar en heeft ook mannelijke vertrouwenspersonen waar u terecht kunt.

Pesten

Pesten komt overal voor: niet alleen op school of op het werk, maar ook op de sportvereniging. Wat kun je op de zwemvereniging doen tegen pesten? Het belangrijkste: praat er samen over.

Je doet aan sport omdat je het leuk vindt. Omdat je er plezier aan beleeft en nieuwe dingen leert. Dat lukt het beste als je je goed en veilig voelt als je op de op de zwemvereniging of in het zwembad bent. Maar het lukt minder goed als je je daar niet fijn voelt omdat je gepest wordt.

Maar wanneer spreken we van pesten? hoe herkennen we het en wat kunnen we als zwemvereniging hier tegen doen?

In onderstaand model pestprotocol leggen we vast wat we onder pesten verstaan, wat we doen om pesten te voorkomen, hoe we pesten signaleren, hoe we handelen als pesten voorkomt en wat slachtoffers kunnen doen als er zich ongewenste situaties voordoen.​

Download: model pestprotocol KNZB

Sportief met social media

De meeste jongeren plaatsen weleens een bericht dat op het randje is: gemopper over teamleden, de scheids of de trainer. Als zulke berichten dreigend of op een andere manier schadelijk worden zullen we dat uiteraard niet accepteren. Denk aan het uitschelden van een scheidsrechter op Twitter of  aan pesterijen naar teamgenoten op de gezamenlijk Whatsappgroep. In de OZ&PC Arethusa gedragscode hebben we daarom ook afspraken over onze manieren rondom Social Media opgenomen.

Seksuele Intimidatie

Bij OZ&PC Arethusa wordt vrijwel uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Op basis van recente gebeurtenissen binnen andere sportverenigingen, wordt steeds meer transparantie gevraagd op het gebied van werken met vrijwilligers. Het bestuur van OZ&PC Arethusa geeft hier invulling aan o.a. door het beleid van NOC*NSF ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag te onderschrijven. Hieronder staan de gedragsregels, die NOC*NSF hanteert. Op de website van NOC*NSF is meer informatie te vinden.

Gedragsregels seksuele intimidatie NOC*NSF

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen materiële of immateriële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.


In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Meldplicht

In de media verschijnen met regelmaat berichten over seksuele intimidatie en misbruik binnen sportverenigingen. Het is moeilijk te verteren dat dit vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden voordat het gesignaleerd werd. NOC*NSF, de aangesloten sportbonden en de ongeveer 25.000 clubs die ons land rijk is, hebben de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden is sinds 1 april 2019 een meldplicht van kracht waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

De meldplicht houdt het volgende in:

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Bij meldingen van seksuele intimidatie benader je altijd de VertrouwensContactPersoon van de vereniging, of het bestuur of de sportbond (KNZB) of Centrum Veilige Sport voor overleg voordat je zelf gaat handelen.

Om je als bestuur/vereniging te helpen bij het nemen van de juiste stappen heeft NOC*NSF samen met de bonden een infographic gemaakt.
Voor het doen van een melding kun je gebruik maken van het ISR meldformulier

Bij twijfel: Neem contact op met de VertrouwensContactPersoon van de KNZB of Centrum Veilige Sport

Aannamebeleid

Binnen onze vereniging hebben wij veel mensen rondlopen die iets voor de vereniging willen doen, daar zijn we heel blij mee want zonder vrijwilligers geen vereniging. Zonder deze belangrijke groep mensen kunnen onze leden niet wekelijks genieten van lessen, trainingen, wedstrijden, toernooien of andere activiteiten. Uitgangspunt is dat iedereen die OZ&PC Arethusa een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Al onze vrijwilligers worden lid van de vereniging. Indien iemand alleen vrijwilligerstaken uitvoert en niet sport bij OZ&PC Arethusa wordt deze persoon ingeschreven als ‘verenigingslid’. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Aanname beleid

 • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een trainer/begeleider/vrijwilliger.
 • Er wordt naar de benodigde competenties gevraagd.
 • Indien nodig worden er referenties gevraagd.
 • Er wordt altijd een VOG aangevraagd tenzij iemand géén trainer, coach, begeleider, instructeur of official is*.
 • De aspirant vrijwilliger dient lid te zijn/worden van de vereniging.
 • De aspirant vrijwilliger zal op de hoogte gesteld worden van de gedragscodes van de vereniging.

*VOG aanvragen kan door een e-mail te sturen naar VCP2@arethusa.nl met volledige naam, geboortedatum en e-mailadres van de aspirant vrijwilliger.

Dopingreglement en controles

Doping hoort niet thuis in de sport. We willen graag een eerlijke, integere, schone en gezonde manier van sporten bedrijven.

In de wedstrijdsport is het ongeoorloofd doping te gebruiken. In Nederland wordt dit gecontroleerd door de Nationale Dopingautoriteit. De Dopingautoriteit is de Nederlandse autoriteit op het gebied van dopingcontroles en dopingvoorlichting. Op de website van de Dopingautoriteit is veel informatie te vinden over de risico’s, rechten en plichten van sporters en begeleiders van doping tot dopingcontroles. De meest essentiële informatie en downloads hebben wij hieronder vermeld. 

Downloads:
Website dopingautoriteit
Dopingreglement
Dopinglijst

Zo zijn onze manieren 

Om te zorgen voor een Veilig Sportklimaat voor sporters, trainers, coaches, ouders, officials en iedereen die zich betrokken voelt bij de vereniging hanteren we deze afspraken.

Praktische afspraken
 • Je volgt zoveel mogelijk alle trainingen en wedstrijden van je team of trainingsgroep.
 • Je bent op tijd (15 minuten voor aanvang) aanwezig bij trainingen en wedstrijden.
 • Als je onverhoopt niet kan, meld dan ruim op tijd af bij je trainer of coach.
 • Dames en meisjes kleden om in kleedkamer 1 en 2, Heren en jongens in 3 en 4 (Wedstrijdbad). Indien een ouder meegaat naar de kleedkamer gaat een vader met zijn kind bij de Heren en een moeder bij de Dames.
 • Neem een bidon water of ranja mee zodat je tijdens de training wat kan drinken.
 • Na afloop van een training of wedstrijd ruim je je zwemspullen op in het materialenhok en ga je douchen en omkleden.
 • Zorg dat je persoonlijke spullen (plank, pullbuoy, clubkleding, cap, etc voorzien zijn van je naam)

Afspraken tijdens trainingen en wedstrijden
 • We houden een voor- en nabespreking bij onze trainingen en/of wedstrijden.
 • Je luistert daarbij goed naar de instructies van je trainer of coach.
 • De trainer of coach bepaalt het spelersbeleid, de opstelling en het wisselbeleid tijdens wedstrijden en houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met opkomst, inzet en prestaties.
 • Zorg voor voldoende drinken en gezond en voedzaam eten tijdens de wedstrijd.
 • Je gaat respectvol om met team- en clubgenoten, tegenstanders, scheidsrechters en andere officials, ouders, publiek, zwembadpersoneel en andere aanwezigen. Behandel anderen zoals je zelf ook behandeld wil worden.
 • Je draagt clubkleding bij alle wedstrijden. Trainers en coaches zijn ook aan de clubkleding herkenbaar.

Omgang met materiaal
 • Voor onze trainingen en wedstrijden zetten we samen alle materialen klaar. Hierbij houden we rekening met andere gebruikers.
 • Na onze trainingen en wedstrijden ruimen we ook samen alle materialen op. Dit doen we voor we gaan douchen en omkleden.
 • Houd de zwemzaal, tribunes, materiaalruimte, douches en kleedkamers netjes en gooi rommel in de vuilnisbakken.

Omgang met elkaar
 • We streven naar goede prestaties door plezier en positieve samenwerking met elkaar.
 • We respecteren elkaar en we laten ieder zijn of haar rol zo goed mogelijk uitvoeren.
 • Als sporter doe je je uiterste best in het water.
 • Als trainer/coach geef je instructies en aanwijzingen.
 • Als official houd je toezicht op een eerlijk wedstrijdverloop.
 • Als publiek moedig je onze sporters op een positieve manier aan.
 • We verwachten van alle leden en ouders dat zij een steentje bijdragen aan de vereniging.

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
 • Een VCP maakt het makkelijker om grensoverschrijdend gedrag te bespreken.
 • Op onze website vind je hier meer informatie over.
 • VertrouwensContactPersoon (VCP) bij OZ&PC Arethusa zijn Inge van Gemert en Wendy Nederkoorn, op onze website stellen zij zich voor
 • Inge is te bereiken via: VCP1@arethusa.nlWendy is te bereiken via: VCP2@arethusa.nl

Online gedragscode
 • Wedstrijd gewonnen? Nieuw trucje geleerd? Record verbeterd? Deel het!
 • Wees ook online sportief naar anderen: feliciteer je concurrent met de winst, complimenteer een ander team en bedank de scheids via Twitter. Succes verzekerd!
 • Als je iets niet zou doen in real life, doe het dan ook niet online. Tel eerst tot 10 voordat je iets post, de hele wereld kijkt mee.
 • Behandel anderen online, zoals je zelf ook behandeld wilt worden: sportief en met respect. Schrijf geen kwetsende of beledigende dingen, ook niet als grapje. Online kun je niet zien hoe iets precies is bedoeld.
 • Een grapje is leuk, maar wees wel duidelijk dat je een grapje maakt. Voorkom misverstanden.
 • Bedenk voordat je een foto, filmpje of bericht plaatst: alles wat je op internet zet blijft voor eeuwig terug te vinden. Wil je dat?
 • Respecteer de privacy van jezelf en van anderen. Zet dus niet zomaar foto’s of persoonlijke informatie online, maar vraag eerst toestemming.
 • Grijp in als je merkt dat een ander te ver gaat, bijvoorbeeld door te zeggen dat iets niet aardig overkomt. Scheldt of pest iemand? Ga niet terugschelden, maar bespreek het. Maak eventueel een schermafdruk als bewijs en ga naar je trainer, coach of de vertrouwenscontactpersoon.