Missie, visie en doelen

Missie

Het aanbieden van een leven lang sport en beweging in het water, voor iedereen in Oss en omgeving

Visie

Wij als leden zijn de vereniging, de vereniging behartigt de belangen van de leden en biedt activiteiten aan in en rond het water. We richten ons aanbod op zowel, een zo breed mogelijk publiek (breedtesport), als op de competitiesporten. De activiteiten worden door leden voor leden georganiseerd en je maakt deel uit van de vereniging. Het bestuur faciliteert en ondersteunt daarbij.

We zorgen voor continuïteit, voldoende omvang van de vereniging om daarmee de beoogde activiteiten te kunnen organiseren en financieren. Zowel in de breedte als in de competitie sport zorgen deze middelen voor voldoende vrijwilligers, leden, inkomsten en diversiteit in aanbod.

WIJ gevoel

Het energie gevende gevoel dat ons gezamenlijk verbindt als Arethusa. Dit uit zich in het feit dat alle leden bereid zijn om zich actief inzet voor het realiseren van verenigingsdoelen, organiseren van verenigingsactiviteiten. We organiseren aanbod waar mogelijk als gemeenschappelijke trainingen en evenementen We delen met elkaar en willen van elkaar leren.

Programma
We bieden een programma aan voor de allerjongste leden, voor kersverse zwemdiplomahouders en daarnaast een zo breed mogelijke variëteit. Dit gebeurt op meerdere ambitie niveaus en geeft daarmee keuze- en combinatie mogelijkheden aan de zwemmer. Het programma wordt gevormd door een groep trainers werkend als collectief, ondersteund in hun opleiding en enthousiasme. We waarborgen dat we ten alle tijden voldoende opgeleide trainers hebben.

Mogelijkheden
We zijn een slagvaardige vereniging waar we ons vooral richten op mogelijkheden en kansen en waar ruimte wordt geboden voor ondernemerschap. Het bestuur bepaalt de kaders en faciliteert zodat vrijwilligers maximaal de ruimte krijgen om activiteiten te initiëren en organiseren. Een cultuur waarbij we voortdurend vrijwilligers opleiden en die zorg dragen voor hun eigen opvolging. Het programma aanbod wordt continu geëvalueerd en aangepast aan de trends en de wensen vanuit onze leden en de samenleving in Oss en omgeving.

Kwaliteit

We kiezen nadrukkelijk voor opleidingen van een hoge kwaliteit. De zwemles methode is maximaal afgestemd op de vereiste vaardigheid om zwemsporten te kunnen bedrijven en aansluiting te maken met de andere sportdisciplines van de vereniging. De jeugdsportopleidingen zijn een goede voorbereiding voor sportieve ambities.

Plezier in ontwikkeling

Ongeacht ambitie ligt de nadruk bij de jonge jeugd, na de zwemles fase, op samen plezier beleven. Naarmate de jeugd ouder wordt bieden we daarbij steeds meer techniek-training aan om ambitie te ontwikkelen en te ondersteunen, afgestemd op wensen van sporter.

Ambitie

Sport en ambitie gaan hand in hand. Ambitie wordt ingevuld op groeps-georiënteerde manier (we trainen groepen waarbij er binnen de gedifferentieerd wordt op basis van wens, conditie en talent) en wordt door de verschillende sportdisciplines verder uitgewerkt. We zijn een amateursportvereniging die in Oss en omgeving de kans biedt om je optimaal te ontwikkelen en voor wie dat is weggelegd, klaar te stomen nog groter werk.

Samenwerkingsverbanden

Om onze visie invulling te geven en om de waarde voor onze leden te verhogen, staan we nadrukkelijk open voor samenwerkingen die volgens deze missie en visie, voor beiden partijen, waarde opleveren.

Doelstellingen

Ledenwerving 

Om de missie en visie in te vullen hebben we middelen hard nodig om ons programma aan te laten sluiten bij de doelgroepen. Daarbij is groei hard nodig, dit levert ons de benodigde financiële positie en ook een grotere groep vrijwilligers die nieuwe of groeiende secties kunnen ondersteunen. Een werkgroep gaat de doelstellingen uitwerken, plannen maken en acties uitvoeren om dit zo goed mogelijk tot uiting te brengen. 

Uitkomst: We hebben een continue ledenwervingscampagne gebaseerd op samenwerking tussen disciplines en waarbij we worden gezien als kwalitatief beste zwemlesaanbieder

Vrijwilligers

Om ons model voor contributie te vervullen vragen we competitie zwemmers/spelers een vrijwilligerstaak uit te voeren in ruil voor de subsidie die door alle leden gegeven wordt. De werkgroep voor vrijwilligers gaat zorgen dat deze groep aan de slag kan met voldoende ondersteuning en plezier. Daarnaast wordt er zorg gedragen voor het behouden van de bestaande grote groep aan ouders en leden die al vrijwilligerstaken uitvoeren.

Uitkomst: We hebben een enthousiaste, levendige vrijwilligerscultuur waarbij leden zich georganiseerd kunnen inzetten en gewaardeerd voelen

Trainerscollectief

Om het programma vorm te geven en uit te bereiden zijn er trainers nodig die gestructureerd te werk kunnen gaan en daar de middelen voor krijgen. De werkgroep samenwerking trainers werkt aan een manier van omgang om te zorgen voor behoud van trainers, opleiding en aanwenden van nieuwe trainers. Daarnaast zoeken we naar een optimale vorm van samenwerking tussen verschillende disciplines om elkaar zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen.

Uitkomst: We hebben een overkoepelende georganiseerde samenwerkingsstructuur tussen alle trainers

Van leren zwemmen naar blijven zwemmen

Om te blijven zwemmen willen we zo goed mogelijk aansluiting maken tussen het opleiden en verder ontwikkelen van sport en beweging in het water. De werkgroep hiervoor draagt zorg voor een continue doorstroming en programma gesteund door het trainers collectief

Uitkomst: We hebben een aanbod waarbij doorstroming van zwemles naar andere disciplines vanzelfsprekend is met een programma aanbod wat aansluit op behoefte en haalbaarheid